ژانویه ۲۰۲۱سال ۲۰۲۱

امروز سالگرد فرار ۶ دیپلمات آمریکائی از ایران؛ چطور نقش کانادا در این عملیات در فیلم آرگو تحریف شده است

پنج‌شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

برچسب ها